bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Strona główna

     


Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8, 66-200 Świebodzin

tel.: 68 38 256 95

    sekretariat tel.: 68 38 210 66

e-mail: sekretariat@pup.swiebodzin.pl

 zisw@praca.gov.pl

 

Powszechny Spis Rolny 2020r. - Informacje 
 

Ze względu na obecną wyjątkową sytuację oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników, podjęto decyzję o zamknięciu Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie dla interesantów od 16 marca do odwołania.

 

 

Urzędnicy pracują normalnie i można kontaktować się z nimi:

1.    e-mailowo:

                      sekretariat@pup.swiebodzin.pl

                       zisw@praca.gov.pl

               2.    telefonicznie: bezpośrednie numery telefonów są dostępne na stronie                                  internetowej www.pup.swiebodzin.pl w zakładce: kontakty – spis telefonów.

 

ZAŁATWIANIE SPRAW KLIENTÓW NASTĘPUJE PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM  Z PRACOWNIKIEM URZĘDU (NR TELEFONÓW BEPOŚREDNICH ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.pup.swiebodzin.pl 
W ZAKŁADCE KONTAKTY – SPIS TELEFONÓW)

 

 

UDOSTĘPNIENIE SKRZYNKI KORESPONDENCYJNEJ OD 730 DO 1230


UWAGA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej pomoc otrzymana w ramach art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowi pomoc publiczną i nie powoduje obowiązku notyfikacji.
Pomoc publiczna została udzielona na podstawie programu pomocowego o numerze referencyjnym: SA.56922(2020/N).

Informacje o umorzonych pożyczkach znajdą Państwo pod linkiem:

Link do informacji na facebooku-------->>>>>>>Informacje

 

UWAGA
 

ustawowe zmiany w zasadach ubiegania się o mikropożyczkę oraz dofinanasowania w związku z COVID -19
 

Szczegółowe zmiany w linku ----->>>>>zmiany

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie zachęca do składania wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej, przyznawanej na podstawie art. 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


 

Szczegółowe informacje pod linkiem--->>> INFORMACJE
 


Pliki do pobrania:

 

Formularz rozliczeniowy
 

KalkulatorNiskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)
 


Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie  ogłasza nabór wniosków na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 03.07.2020 r. do wyczerpania środków.

 

Szczegółowe informacje pod linkiem--->>> INFORMACJE
 

Pliki do pobrania:
 

Wniosek 
 

załącznik nr 1

 

 

Nabór wniosków organizacji pozarządowych o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19
 

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie ogłasza nabór wniosków organizacji pozarządowych o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19przyznanego na podstawie art.15zze ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Nabór wniosków będzie trwał  od dnia 10.06.2020r. do dnia wyczerpania środków.

 

Szczegółowe informacje pod linkiem--->>> INFORMACJE
 

Pliki do pobrania:
 

umowa z załącznikami

instrukcja składania wniosku

formularz rozliczeniowy 1

formularz rozliczeniowy 2 

kalkulator


 

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw)

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinieogłaszanabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw). Instrument ten został zawarty ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ,w artykule 15zzb.

 

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 10.06.2020r. do dnia wyczerpania środków.

 

 

Szczegółowe informacje pod linkiem--->>> INFORMACJE
 

LINK DO POBRANIA DOKUMENTÓW --------->>>PLIKI

 

Nabór wniosków o  udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników
 

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie  ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanego na podstawie art. 15zzc ustawy z dn. 2 marca 2020 r. ze zm. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 
Nabór wniosków będzie trwał od dnia 10.06.2020 r. do dnia wyczerpania środków.

 

 

Szczegółowe informacje pod linkiem -->>> INFORMACJE
 

LINK DO POBRANIA DOKUMENTÓW --------->>>PLIKI
 

Do pobrania --->>>Kalkulator spadku obrotów 

 


KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI DOTYCZĄCYMI POŻYCZEK DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U. z dnia 2020 r. poz. 695) od 18 kwietnia 2020r. uprawnionymi do skorzystania z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców są również pracodawcy niezatrudniający pracowników (samozatrudnieni), którzy nie przekroczyli obrotów określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców.

Po zmianach wprowadzonych w ramach, tzw. Tarczy 2.0 wystąpiły zmiany warunków umorzenia pożyczki.  Zasadność umorzenia pożyczki warunkuje prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od momentu jej udzielenia.
 

KOMUNIKAT
 

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie  ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla  mikroprzedsiębiorców, o której mowa w art. 15zzd  ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

 
Nabór wniosków będzie trwał od dnia 07.04.2020r. do wyczerpania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację tego wsparcia. 

 

Pożyczka wraz z odsetkami  na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.


Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją oraz zasadami ubiegana się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy. Szczegółowe informacje odnośnie niskooprocentowanej pożyczki, zasady oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są na
stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

Komplet dokumentównależy składać:

I. W postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Kompletny wniosek złożony drogą elektroniczną  powinien zawierać:

 

1. Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcyz dołączeniem pełnomocnictwa ( jeśli dotyczy)

2. Umowę pożyczki w postaci nie podpisanego oraz niezeskanowanego dokumentu.

3. Wniosek o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

4.  Dodatkowo wypełniony  przez mikroprzedsiębiorcę Formularz COVID-19

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem, pełnomocnictwem oraz Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 ), jako integralna całość, opatrzona jest wspólnym kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje  elektronicznie komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufania, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki

lub

II.  Osobiście w Urzędzie  poprzez pozostawienie kompletu dokumentów w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka korespondencyjna umieszczona w przedsionku budynku) w godzinach od 10:00 do 12:30. Dokumenty należy wrzucać w szczelnie zamkniętej kopercie.

Kompletny wniosek złożony drogą  papierową powinien zawierać:

 

1. Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (wypełniony czytelnie oraz złożony w 2 egzemplarzach).

2. Umowę pożyczki czytelnie podpisaną i opieczętowaną w 2 egzemplarzac

3Wniosek  o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (złożony w 2 egzemplarzach) wraz z klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (złożoną  w 2 egzemplarzach).

4. Dodatkowo wypełniony oraz  podpisany przez mikroprzedsiębiorcę Formularz COVID-19- dokument należy pobrać z zakładki dokumenty do pobrania-------->tu można pobrać formularz.

 

Rozpatrzeniu podlegać będą jedynie wnioski prawidłowo sporządzone, nie zawierające braków formalnych i merytorycznych, złożone wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl,  niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

W związku z licznymi zapytaniami przekazujemy ścieżkę składania dokumentów drogą elektroniczną

· wejdź na portal praca.gov.pl

· wybierz opcję "Tarcza antykryzysowa",

· wybierz opcję "Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów  prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy"

· pobierz Umowę pożyczki wraz z klauzulą informacyjną i wzorem wniosku o              umorzenie pożyczki ( łącznie 6 stron dokumentu w formie pliku pdf ) 

· dodatkowo pobierz znajdujący się na końcu ogłoszenia, Formularz COVID-19,        wypełnij go, i zapisz na swoim komputerze w formie pliku pdf 

· wybierz z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie",

· dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie.

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Barbara Osadkowska tel. 68 38 210 57

Monika Prętka tel. 68 38 210 53

 


 

Informacje o pomocy jaką powiatowe urzędy pracy oferują pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.
 

Jeśli prowadzisz firmę lub organizację pozarządową zapoznaj się z tą informacją.

W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych będziesz  mógł skorzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Świebodzinie z rozwiązań określonych w artykułach 15zzd, 15zzb, 15zzc, 15zze mających na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie dalszego prowadzenia biznesu / działalności pozarządowej.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony nabór wniosków o udzielenie:

Niskooprocentowanej pożyczki – dla mikroprzedsiębiorców- art. 15zzd ( Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców str. 21).

Zgodnie z zapisami ustawy będzie możliwe również ubieganie się o:

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeńpracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla:mikroprzedsiębiorców,małych i średnich przedsiębiorstw - art.15 zzb (Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców str. 18).

Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - dla przedsiębiorców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – art. 15zzc (niezatrudniających pracowników). Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców str. 20.

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń - dla: organizacji pozarządowych- art. 15zze (Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców str. 21).

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące naboru form wsparcia będziemy publikować na bieżąco na stronie Urzędu www.pup.swiebodzin.pl


Dodatkowych informacji udzielają:

Barbara Osadkowska tel. 68 38 210 57

Monika Prętka tel. 68 38 210 53

 

 

KOMUNIKAT

Rejestracja i pozostałe załatwianie spraw

 

URZĄD ZALECA ABY REJESTRACJA OSOBY BEZROBOTNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY ODBYWAŁA SIĘ POPRZEZ PORTAL www.praca.gov.pl

DLA OSÓB, KTÓRE NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI W FORMIE PAPIEROWEJ - WNIOSEK DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ  O ZAREJESTROWANIE JAKO BEZROBOTNY/POSZUKUJĄCY PRACY JEST DO POBRANIA  NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU POD ADRESEM: www.pup.swiebodzin.pl/osoba bezrobotna LUB

W ZAKŁADCE OSOBA BEZROBOTNA/POSZUKUJĄCA PRACY/DO POBRANIA/

WW. DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYZNACZONYM MIEJSCU, WKŁADAJĄC W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE DO SKRZYNKI KORESPONDENCYJNEJ  W WYZNACZONYCH GODZINACH  OD 730 DO 1230  NATOMIAST ZŁOŻONE DOKUMENTY- ORYGINAŁY PO DOKONANEJ REJESTRACJI  ZOSTANĄ ODESŁANE DO PAŃSTWA  NA PODANY ADRES.

 

 

 

Wersja do drukuPowiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: