bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców- oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 

 

Spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Uproszczona procedura (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
dla cudzoziemca)

 

Podejmowanie krótkoterminowej pracy w Polsce w okresie do 6 miesięcy w ciągu roku (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski) dotyczy obywateli:

·       Republiki Białorusi,

·       Republiki Gruzji,

·       Republiki Mołdawii,

·       Federacji Rosyjskiej,

·       Ukrainy,

·       Republiki Armenii.

 

Pracodawca (osoba prawna lub osoba fizyczna) planujący zatrudnienie obywateli
ww. państw powinien wypełnić „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi" (w dwóch egzemplarzach dla każdej osoby) 
i zarejestrować je w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Rejestracji oświadczeń dokonują pracodawcy i osoby fizyczne, które nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

 

Wzór oświadczenia wraz ze stosownym pouczeniem jest do pobrania w zakładce „Do pobrania”

 

Podczas rejestracji oświadczenia w Urzędzie Pracy pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:

 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą 
  - wpis do KRS lub wpis do CEIDG;
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne 
  - zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego,
  zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości.
   

     ZASADY REJESTRACJI

Dotyczące rejestrowania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowych Urzędów Pracy w związku z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na warunkach określonych w §1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015, poz. 588):

 

1.  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie informuje, że rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się w siedzibie Urzędu Pracy w Świebodzinie przy ulicy Studenckiej 8 w Świebodzinie pokój numer 5.

Wyżej wymienione oświadczenie winno być złożone co najmniej 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data zatrudnienia cudzoziemca jest wcześniejsza niż data złożenia oświadczenia, nie zostanie ono zarejestrowane. W związku ze zwiększoną liczbą oświadczeń rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie, 
Urząd rejestruje każde oświadczenia w terminie 7 dni od daty złożenia. 
Urząd Pracy w Świebodzinie nie sporządza kopii oświadczeń dla pracodawców,
nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców,
nie potwierdza zgodności oświadczeń.

2.  Formularz oświadczenia należy wypełnić starannie, czytelnie, najlepiej pismem drukowanym, aby umożliwić bezproblemową weryfikację danych identyfikujących zarówno pracodawcę jak i cudzoziemca oraz złożyć w dwóch egzemplarzach w tut. Urzędzie Pracy (dostępny na stronie internetowej Urzędu: www.pup.swiebodzin.pl oraz w siedzibie PUP).
Oświadczenia, które zawierają błędy lub/i są modyfikowane nie będą zarejestrowane.

3.  Informacja o dokonaniu weryfikacji będzie zaznaczana w polu „rejestracja oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy”, znajdującego się w dolnej części formularza oświadczenia. Oświadczeniodawca zobowiązany jest również do zapoznania się i podpisania pouczenia o konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi jak i wykorzystania systemu oświadczenia do celów niezgodnych z deklarowanymi (formularz pouczenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu: www.pup.swiebodzin.pl bądź w siedzibie urzędu).
Odmowa złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z pouczeniem prawnym będzie odnotowana na druku oświadczenia w polu „rejestracja oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy”. Formularz pouczenia należy złożyć wraz z jego kopią.

W przypadku, gdy cudzoziemiec nie podejmie pracy, pracodawca powinien złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

4. Oświadczeniodawca składając oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie zawartych w nim danych, w tym przekazywanie ich organom konsularnym i kontrolnym (m.in. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy i Policji), zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy w Świebodzinie

Małgorzata Grala

 

 

Informacja W SPRAWIE RUCHU BEZWIZOWEGO Z UKRAINĄ
 
 

Ruch bezwizowy z Ukrainą

11 czerwca 2017 r. zniesiony został obowiązek posiadania wizy przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Warunkiem będzie posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych warunków wjazdu określonych w przepisach, a pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie będzie mógł trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu określonych w Kodeksie Granicznym Schengen. Obywatele Ukrainy będą musieli nie tylko posiadać ważny paszport biometryczny, ale również uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać wymagane środki finansowe. Nie mogą również widnieć w bazach danych jako osoby, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

WAŻNE! Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wliczane będą również poprzednie pobyty krótkoterminowe  cudzoziemca, np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen (również sprzed 11 czerwca!). Zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.

Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym będą mogli wykonywać pracę na terytorium Polski, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu, np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Ważną kwestią jest pobyt na terytorium RP cudzoziemców w trakcie toczącego się przed wojewodą postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. W przypadku, gdy wniosek został złożony w terminie oraz nie zawiera braków formalnych (lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie) wówczas w dokumencie podróży wnioskodawcy zostaje umieszczana stosowna stampila.

Posiadanie w paszporcie stampili potwierdzającej złożenie w terminie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, nie jest podstawą do przekroczenia granicy państwowej na wjazd do RP. W przypadku, gdy cudzoziemiec posiada w dokumencie podróży ww. stampilę jest uprawniony do wjazdu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym wyłącznie, jeżeli nie wykorzystał, w okresie przed procedurą i w jej trakcie, 90 dni pobytu w okresie 180-dniowym. Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym został wykorzystany, ponowny wjazd do RP może nastąpić na podstawie wizy długoterminowej.

Obowiązek wizowy dla obywateli Ukrainy jest konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 

 źródło: strazgraniczna.pl

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie informuje, żę w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi od dnia 1 stycznia 2018 r. na podstawie procedury uproszczonej, będzie odbywać się w oparciu o nowe przepisy i nowe druki oświadczeń.

W związku ze zmianami, od dnia 1 września 2017 r. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń, przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r.

Podstawa Prawna

 

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 

 

Rozporządznie Ministra Pracy i polityki społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi a terytorium RP jest dopuszczalne bez koieczności uzyskania zezwolenia na pracę. - Dz.U.2015 poz 588
 


Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca. -  Dz.U. 2015 poz 543
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: